Local Organizing Committee


De-an Guo (Chair, SIMM, Shanghai)

Qi-gao Zhu (Co-chair, STCSM, Shanghai)


Wan-sheng Chen (SMMU, Shanghai)

Da-xu Fu (SCBD, Shanghai)

Ping Li (CPU, Nanjing)

Yi-ning Meng (STCEC, Shanghai) 

Da-wei Ren (SCBD, Shanghai)

Hong-xi Xu (SHUTCM, Shanghai)

Wen-cai Ye (JNU, Guangzhou)

Yang Ye (SIMM, Shanghai)

Shi-shan Yu (IMM, CAMS, Beijing)

Wei-dong Zhang (SMMU, Shanghai)

Zhong-zhen Zhao (HKBU, Hong Kong)